News subscription:
Subscribe

Dokumentai

  • Lietuvos respublikos gyv?n? globos, laikymo ir naudojimo ?statymas, 1997 m. lapkri?io 6 d. Nr. VIII-500. Download
  • Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir valstyb?s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ?sakymas d?l laukini? gyv?n? laikymo nelaisv?je taisykli? patvirtinimo ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir valstyb?s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. geguž?s 16 d. ?sakymo Nr. 250/224 pakeitimo. Download
  • Lietuvos respublikos aplinkos ministro ?sakymas d?l laukini? gyv?n?, j? dali? ir gamini? iš j? ?vežimo, išvežimo, pervežimo ir prekybos tvarkos patvirtinimo Download
  • Lietuvos respublikos aplinkos ministro ?sakymas d?l leidim? zoologijos sodams ?kurti išdavimo ir zoologijos sod? tvarkymo ir kontrol?s tvarkos patvirtinimo. Download