News subscription:
Subscribe

Elniai

Muflonas

Muflonas (Ovis ammon musimon) – porakanopi? žinduoli? b?rio dykaraginis gyv?nas. Tai kaln?
avinas, kurio kilm? n?ra aiški dar iki ši? dien?. Nat?ralus muflon? arealas – tik Korsikos ir
Sardinijos salos. S?kmingai aklimatizav?si yra daugelyje Pasaulio viet?. Lietuvoje prad?ti
aklimatizuoti 1976 – 1977 metais. Iš Askanija Novos ir ?ekoslovakijos atvežti muflonai buvo
paleisti ? Kaišiadori? rajono miškus ir ? aptvar? Lazdij? rajone. Muflon? aklimatizavimas
Lietuvoje vyko labai sunkiai. Laisv?je gyvenusius žv?ris išpjov? vilkai ir valkataujantys šunys, iš
aptvar? pab?g? muflonai žuvo.
Auginti muflonus aptvaruose n?ra labai sud?tinga, nes šie žv?rys gyvena b?riais, n?ra
išrank?s maistui. Minta žoline augalija, medži? ir kr?m? lapais, ?gliais, žieve, net samanomis ir
papar?iais. Ta?iau tr?kumas yra tas, kad muflonai m?gsta kalvotas vietas, tad ir aptvaras šiems žv?rims turi b?ti
?rengtas miškinguose kalnuose. Labai statu neturi b?ti, nes muflonai vengia sta?i? uoliet? šlait?.
Aukštesn?se miško zonose jie ganosi dažniausiai tik nakt?.