News subscription:
Subscribe

Dokumentai

  • Virginijos Rubikyt?s magistro darbas "Gyv?n? laikymo aptvaruose ekologiniai ir socialiniai aspektai" Download
  • Aplinkos ministerijos išaiškinimas apie voljeruose laikom? gyv?n? žym?jimo taikym?. Download
  • Viktorijos Vai?ekauskait?s bakalauro baigiamasis darbas "Elnininkyst? Lietuvoje" Download
  • 2003 m. Birželio 17 d. aplinkos apsaugos ministro ?sakymas d?l laukini? gyv?n? žym?jimo taisykli? patvirtinimo Download
  • FORMOS (leidimo laikyti nelaisv?je laukinius gyv?nus, prašymo gauti leidim? laikyti nelaisv?je laukinius gyv?nus ir ataskaitos apie aptvaruose laikomus laukinius gyv?nus) Download
  • 2008 m. Sausio 8 d. ministro ?sakymas d?l laukini? žv?ri? laikymo nelaisv?je ?sakymo Nr. 519/449 pakeitimo Download
  • 2007 m . Gruodžio 9 d. ministro ?sakymas d?l gyvuli? registravimo ir identifikavimo taisykli? pakeitimo Download
  • Vyriausyb?s nutarimas d?l valstybin?s mišk? ?kio paskirties žem?s sklyp? nuomos ne mišk? ?kio veiklai organizuoti Download
  • Lietuvos respublikos laukin?s gyv?nijos ?statymo pakeitimo ?statymas. Download