News subscription:
Subscribe

Elniai

Danielius

Danielius – elnini? šeimos žinduolis, panašus ? d?m?t?j? elni?. Nuo sen?
laik? ?vairiuose Europos kraštuose danieliai pusiau nelaisv?s s?lygomis veisiami parkuose kaip
dekoratyviniai žv?rys, taip pat medžioklei skirtuose miškuose.
Danieliaus kilm? iki šiol n?ra visiškai aiški. Artimos jam r?šys Europoje ir Azijoje
žinomos iš pleistoceno laik?. Nat?ralus danieliaus arealas apima Viduržemio j?ros kraštus ir dal?
mažosios Azijos. Dabar šis žv?ris paplit?s Centrin?je, Piet?, Vakar? ir iš dalies Ryt? Europoje,
?skaitant Skandinavijos pusiasalio pietin? dal?, Anglij? bei Airij?, Šiaur?s Afrikoje, Mažojoje
Azijoje, taip pat aklimatizuotas JAV, Kuboje, ?il?je, Lietuvoje ir daugelyje kit? valstybi?.
Europoje iš viso dabar gyvena apie 130 t?kst. danieli?.
Lietuvoje danieliai prad?ti aklimatizuoti dar XVIII amžiuje. Feodal? medžiokl?s
miškuose danieliai b?davo veisiami, medžiojami ir vertinami kaip ?dom?s
medžiojamieji žv?rys.
1976 – 1977 metais danieliai ? Marijampol?s ir Šilut?s rajonus buvo atvežti iš
?ekoslovakijos, Vengrijos, Vokietijos ir Askanija Novos rezervato (Ukraina). Marijampol?s
rajone esantis aptvaras buvo nedidelis (4,5 ha), tod?l ?ia laikomiems danieliams prad?jus
s?kmingai veistis ir baiminantis, kad žv?rys per daug neprijunkt? prie žmoni?, po pusantr? met?
jie buvo išleisti ? laisv?. Tokiu b?du danieliai s?kmingai išplito po kitus miškus.
Dideli aptvarai (210 – 220 ha) 1990 – 1995 metais buvo ?rengti Klaip?dos, Kretingos ir
Kauno rajonuose, kuriuose kartu su d?m?taisiais elniais buvo laikomi ir danieliai. Per pastar?j?
dešimtmet? nemažai aptvar?, priklausan?i? Medžiotoj? ir Žvej? draugijai, valstybiniams
medžiokl?s ?kiams bei mišk? ur?dijoms, buvo išardyti, o juose gyven? žv?rys pab?go ? laisv?.
2001 metais Lietuvoje užregistruoti 468 laisv?je gyvenantys danieliai.