News subscription:
Subscribe

Elniai

D?m?tasis elnias

D?m?tasis elnias – elnini? šeimos žinduolis. D?m?tojo elnio ir kit? šios
genties gyv?n? bendri prot?viai žinomi iš Europos ir Azijos ankstyvojo plioceno. Praeito
šimtme?io pradžioje d?m?tasis elnias buvo paplit?s Pietry?i? Azijoje. V?liau daugelyje
viet? jis buvo išnaikintas arba tapo labai retas, tod?l prad?tas veisti aptvaruose. ? Lietuv? 24
d?m?tieji elniai pirm? kart? atvežti 1954 metais iš buvusios Soviet? S?jungos Gorno Altaisko
srities Šabalino elnininkyst?s ?kio ir paleisti Dubravos miške netoli Kauno. B?gant metams j?
skai?ius pasiek? 60 – 70 elni?, o dar v?lesniais metais iki 1991 met? buvo registruojamas
pastovus ši? žv?ri? skai?ius (apie 50 – 60 elni?).
D?m?tieji elniai yra labai s?sl?s gyv?nai, m?gstantys šilt? ir šveln? klimat?, ir
tikriausiai d?lto m?s? žiemos šiems gyv?nams yra per žvarbios, tod?l laisv?je juos b?tina gerai
priži?r?ti.
D?l staigaus d?m?t?j? elni? nykimo XIX amžiaus pabaigoje sugauti žv?rys prad?ti
specialiai veisti priva?iuose ?kiuose.
Lietuvoje d?m?t?j? elni? auginimas aptvaruose buvo prad?tas tikintis parduoti pantus.
Ta?iau apie elni? auginim? ir pant? paruošim? buvo žinoma labai nedaug, ir šios veiklos buvo
atsisakyta. Dabar dalis aptvaruose auginam? elni? yra sumedžiojami.