News subscription:
Subscribe

Naujienos

D?m?toj? elni? aptvaruose gali nebelikti

Europos S?jungos šalys 2017 m. baland? balsuos d?l nauj? invazini? r?ši? ?traukimo ? S?jungai susir?pinim? kelian?i? invazini? r?ši? s?raš?. Si?loma ? j? ?traukti d?m?t?j? elni? ir kanadin? audin?. Jeigu tam bus pritarta, šias r?šis bus draudžiama laikyti, veisti, auginti, dauginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti ? aplink?.
Šiuo metu ? Europos Komisijos patvirtint? ?gyvendinimo reglament? (ES) Nr. 2016/1141 ? susir?pinim? S?jungai kelian?i? invazini? r?ši? s?raš? yra ?trauktos 37 invazin?s gyv?n? ir augal? r?šys.
D?l numatyt? invazini? r?ši? statuso ES šalyse poky?i? Aplinkos ministerija 2017 m. sausio 18 d. organizuoja seminar? „D?l d?m?t?j? elni? ir kanadini? audini? ?traukimo ? S?jungai susir?pinim? kelian?i? invazini? svetim? r?ši? s?raš?“. Seminare bus pristatytos ir elni? augintoj? nuostatos d?l numatom? poky?i?, susijusi? su d?m?taisiais elniais, kadangi šie elniniai yra vieni iš aptvaruose laikom? gyv?n?. Tad svarbu, kok? galim? ekonomin? poveik? tur?s šios r?šies statuso invazini? r?ši? s?raše pasikeitimas elni? augintoj? ?kinei veiklai.
Jei d?m?tasis elnias bus ?trauktas ? ES reglamentuojam? susir?pinim? kelian?i? invazini? r?ši? s?raš?, asmenims, kurie augina d?m?tuosius elnius komerciniais tikslais ir juos ?sigijo prieš ši? r?š? ?traukiant ? S?jungos s?raš?, svarbu žinoti, kad d?m?tuosius elnius ne v?liau nei per 2 metus nuo reglamento ?sigaliojimo dienos teks sunaikinti. Priimant reglament? tur?t? b?ti numatytas ir patirt? nuostoli? d?l verslo sustabdymo kompensavimo mechanizmas. Išimtys leidžian?ios gyv?nus laikyti ir gabenti numatytos tik jei gyv?nai naudojami moksliniams tyrimams, r?šies išsaugojimo ar medicininiais tikslais, siekiant daryti pažang? žmoni? sveikatos srityje arba tikslais, susijusiais su ?tikinamais visuomen?s socialinio ar ekonominio pob?džio interesais.